Sprouts School Survey 2016

Sprouts School Survey 2016

แบบสอบถามได้ถูกจัดทำในช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 จากนักเรียนจำนวน 2,919 คน ซึ่งเข้าร่วมผ่านทางเฟสบุค โดยมีช่วงอายุ 12 - 17 ปี จากทุกๆจังหวัดในประเทศไทย ภายใต้เนื้อหาเกี่ยวกับโรงเรียนและคุณครูในโรงเรียน โดยนักเรียน 80% ที่ทำแบบสอบถามมาจากโรงเรียนรัฐบาล และ 20% มาจากโรงเรียนเอกชน 70% เป็นนักเรียนหญิง และ 30% เป็นนักเรียนชาย แบบสอบถาม google docs: data set 1, set 2, set 3

Between Jan-Feb 2016, we asked 2,919 students on Facebook, aged between 12-17 and from all Thai provinces, to review their teachers and schools. 80% of the respondents went to public schools, 20% in private schools. 70% are girls, 30% are boys. Analyse the raw data on google docs: data set 1, set 2, set 3

ดาวน์โหลดข้อมูลเต็ม Sprouts Full Report

ดาวน์โหลดข้อมูลเต็ม Sprouts Full Report